نوشین پزشکی

مهارت ها : صداسازی + عکاس + گریمور + بازیگر

امتیاز همکاری در پروژه ها:

Iran

درباره من: