کشتی خاکستری

آروین مقدمی

پاداش انتخاب شده

پروژه : کشتی خاکستری

پاداش : 50,000,000 ریال

تقدیم ده بلیت رایگان + معرفی شخص در تمام اجرا ها به عنوان سرمایه گذار + تقدیم دست خط تشکر کارگردان همراه با امضاء اعضای گروه + ذکر نام شخص در بروشور به عنوان یکی از سرمایه گذاران + دعوت به صرف چای و عصرانه با اعضاء گروه پس از پایان پروژه

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

رمز عبور

شماره کارت