کشتی خاکستری

آروین مقدمی

پاداش انتخاب شده

پروژه : کشتی خاکستری

پاداش : 25,000,000 ریال

تقدیم پنج بلیت رایگان + تقدیم دست خط تشکر کارگردان همراه با امضاء اعضای گروه + ذکر نام شخص در بروشور به عنوان یکی از سرمایه گذاران + معرفی شخص در تمام اجرا ها به عنوان سرمایه گذار

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

رمز عبور

شماره کارت