کشتی خاکستری

آروین مقدمی

پاداش انتخاب شده

پروژه : کشتی خاکستری

پاداش : 5,000,000 ریال

تقدیم دو بلیت رایگان + معرفی شخص در تمام اجراها به عنوان حامی + تقدیر از حامی در بروشور + تقدیم دست خط تشکر کارگردان همراه با امضاء اعضای گروه

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

رمز عبور

شماره کارت