کشتی خاکستری

آروین مقدمی

پاداش انتخاب شده

پروژه : کشتی خاکستری

پاداش : 10,000,000 ریال

تقدیم چهار بلیت رایگان + تقدیم دست خط تشکر کارگردان همراه با امضاء اعضای گروه + معرفی شخص در تمام اجرا ها به عنوان حامی + تقدیر از حامی در بروشور

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

رمز عبور

شماره کارت