کشتی خاکستری

آروین مقدمی

پاداش انتخاب شده

پروژه : کشتی خاکستری

پاداش : 150,000,000 ریال

ذکر نام در بروشور و پورستر به عنوان تهیه کننده ی اشتراکی + تقدیم فیلمِ تئاتر "کشتی خاکستری" پس از ساخت + پاداش های قبل

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

رمز عبور

شماره کارت