این روزها در میان قلب رئوف و مهربان ما انسان ها عشق های زیادی در التهابند یا به فراموشی سپرده شده اند. رایا نصیری مستند سازی ست که به قلب این عشق ها نفوذ کرده و از درد عشقی که در میان ما انسانها فراموش شده است حرف میزند.

مستند “عشق، گمشده” درحال جذب سرمایه در حامی جو می باشد و توانسته یک سوم از سرمایه مورد نیاز را جذب کند و حالا وظیفه ماست تا با پشتیبانی از این پروژه صدای عشق گمشده رایا نصیری را به گوش همه برسانیم.

از  مستند “عشق، گمشده” حمایت کنید.