جمعیت پویا در حوزه فرهنگ و هنر مهترین عامل برای عملیاتی کردن ایده ی صاحب پروژه است. در انتها این مردم هستند که با حمایت های مالی و معنوی ، نهال تفکر واندیشه هنرمند را تنومندتر می کند. هر چقدر هم کارهای امروزی بر مبنای فناورهای نو بنا شده باشد باز هم نمی شود جمعیت فعال را در این حوزه نادیده گرفت و به صراحت می توان گفت هنوز هم مهمترین حلقه از زنجیره در فرایند توسعه بر پایه ی جمعیت است. جمعیت فعال و متعهد است که راه برای به ثمر رسیدن هر ایده ای هموار می کند. همزیستی مردم است که می تواند گره های کور را به راحتی باز کند و با حمایت از هم نوعشان و طرح و بسط مشکلات در قالب هنرمندانه و البته در یک بستر بر پایه ی شبکه های اجتماعی، رفع و دغدغه آن را تبدیل به فرهنگ جدایی ناپذیر یک ملت می کند.

سرمایه اصلی هر کشوری نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی نیست، بلکه سرمایه اصلی هرکشوری را جمعیت جوان و پویای آن کشور تشکیل می دهد. پایه‌ی اصلی نوآوری، انسان و توانایی‌های اوست. اگر چه در گذشته مزیت نسبی بر اساس منابع طبیعی بود ولی در قرن حاضرمزیت نسبی را انسان‌ها می‌آفرینند. به بیان دیگر انسان می‌تواند با استفاده از دانش فنی و نیروی خلاق خود و با کشف نیازهای بشر و تولید ایده های جدید و مدرن اقتصاد دانش‌بنیان را متجلی کند. مسئله رشد جمعیت یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشورهای در حال توسعه است و از سوی دیگر تاثیر رشد جمعیت بر ابداعات و اختراعات از جمله مباحث بحث‌برانگیز است.

ادامه دارد…