حامی جو در شبکه های اجتماعی

پروژه های حامی جو

زیر نویس فیلم برای ناشنوایان در ایام نوروز

زیر نویس فیلم برای ناشنوایان در ایام نوروز

فرهنگی

زیر نویس کردن فیلم برای جامعه ناشنوایان