در هیاهوی جهانی شدن و رشد سرسام آور تکنولوژی آنچه به بوتهی فراموشی سپرده شده خود کتاب است.

نقش کتاب در پیشرفت تمدن بر کسی پوشیده نیست مگر میشود وجود کتاب را در پیشرفت مکاتب هنری و ثبت و ارتقا فرهنگ و همچنین تکوین فناوری نادیده گرفت؟ براستی چندین نفر از ما روز کتاب را در خاطرش بود؟ براحتی از کنارش گذشتیم بدون درنگی.

اما آنچه بر کشور ما در حوزه کتاب و کتابخوانی و نیز در تضییع حق و حقوق مولف میگذرد در دنیا بی نظیر است و رکورددار.

رشد نامتوازن فناوری وارداتی و غیر بومی مزید بر علت شده است تا ما داشته‌هایم را نتوانیم در مقیاس جهانی عرضه کنیم و به شدت آسیب پذیر شویم. همتی دگیر را طلب میکند که ما زمینه و بستری را فراهم کنیم تا هنر و فرهنگ از طریق فناوری بومی در ابعاد جهانی به منصه ظهور برسد.

آیدین ریاضی