از ابتدا خیلی دشوار جلوه میکند که یک نفر در همه علوم صاحب دیدگاه باشد. ولی امروزه با گسترش فضای مجازی و حوزه های فناوری نو، دسترسی اولیه به منابع و ماخذِ علوم مختلف سهل شده است. این به خودی خود نشان میدهد که می توان از شبکه های اجتماعی و شرکت هایی که در این حوزه فعال هستند، به خوبی استفاده کرد. در این دوره زمانه، دیگر نیازی نیست که برای شکوفایی استعداد و به نمایش گذاشتن آن برای عموم دلنگران بود. شرکتهایی  همانند حامی جو که در بستر کسب و کار نو فعال هستند ، از ابتدا تا انتهای ایده با صاحبان پروژه همپا هستند و در غم و شادی آنها شریک. مدیریت کمپین آنها را به عهده می گیرند و برای آنها سرمایه اولیه مهیا می کنند.

می شود به مزایای فضای مجازی دل بست و از آن استفاد بهینه کرد. حتی فضای هنر و فرهنگ هم می شود با ایده های بکر و نو به اهداف مطلوب رساند. پس دیگر مجالی برای بهانه گیری نمی ماند در این مورد حضور کمرنگ فعالان ادبیات، علم و دانش دیگر نباید محلی از اعراب داشته باشد.

با توجه به تخصصی شدن اموری که ذکر آن گفته شد هر کس باید باتوجه به علاقه و استعدادی که دارد باید بتواند در مسیر شکوفا شدن ایده ی خود گام های اساسی بردارد و دیگر نیازی نیست که همه در تمامی حوزه های هنر، فرهنگ و دانش دستی بر آتش داشته باشند.

تصور ظهور و بروز شخصیتی همچون خیام که در تمامی علوم مرسوم زمانه خودش شهره ی آفاق بود و به معنای واقعی کلمه همه چیزدان بود و در تمامی رشته هایی که دستی بر آن داشت نوآور بود و از نمایش گذاشتن ایده ی خود در مقابل دید همگان هراسی را به دل راه نمی داد، دور از  حد تصور است و دلیلش تفکیک و تخصصی شدن امور است. و این جمله ی کلیشه ایی که هرکس باید خیام زمانه خودش باشد به دور از منطق است ولی میشود بر این مهم پای فشرد که هر کس باید خیام حوزه ی فعالیتش باشد.