حامی جو در شبکه های اجتماعی

تئاتر

خداحافظ باغ آلبالوی من

خداحافظ باغ آلبالوی من

تئاتر

سارا زنی است که بعد از شکست های متعدد در زندگی، ارتباط خود را با جهان پیرامونش و با واقعیت قطع کرده است .او جهانی را در ذهنش ساخته که بیش تر از جهان بیرون باورش دارد و همانجا زندگی می کند تا اینکه یک روز ...