آیدین ریاضی – روزنامه نگار- همه مسئولان در ابتدا حرف از انواع حمایتها می زنند، حمایت های معنوی و مالی. چنان پرشور از پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا یا همان استارت آپ ها دم می زنند آدمی چنین به باور می رسد که کار تمام است، ولی زمانی که ایده هایی که در آستانه عملیاتی شدن است، تازه مشکلهای عجیب و غریب که تنها مختص همین مرز پرگهر است، نمود پیدا می کند. اگر طرفین استارت آپ را درست وارسی و رصد کنید، یک طرف مردم و مسئولین هستند و در طرف دیگر جوانانی هستند که دل در گرو این مرز و بوم دارند. پر از ایده های بکر که چکش کاری شده اند، برای پیشبردشان از آخرین روش های زمانبندی بهره برده شده و چنان این ایده را با شرایط پر پیچ و خم اداری کشور سازگار کرده اند که انسان را انگشت به دهان می گذارند، ولی هنگام عملیاتی شدن این ایده ها یاد این مصرع از حافظ میافتیم که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. عدم توانایی در تجاری سازی و جذب سرمایه، مشکلات حقوقی در ثبت شرکتهای استارت آپی در راستای بهره گیری از تسهیلات معافیت مالیاتی یا بیمه ای، ضعف های مالکیت معنوی در ثبت یک ایده و.. اصلی ترین عامل عدم شکل گیری اکوسیستم استارت آپی در ایران است. اما این تازه نیمی از تمام ماجراست که قابل تحمل است و خیلی دور از انتظار نیست. اما قضیه برای استارت آپ هایی که بر مبنای کرادفاندینگ شکل و قوام می گیرند که حامی جو سرآمد این نوع تشکلهای نوپا هست بغرنج تر است. علاوه بر مشکلات و قوانین دست و پاگیر حقوقی که چه در طرح موضوع و چه در محتوای در تضاد و تعارض هستند مشکلات حادتر و عمیق تری بیش از موضوع مطروحه رخ می نماید و آن حمایت نکردن مالی مردم و مخاطبین شبکه های اجتماعی است که با دیدن و لایک کردن دستشان به جیبشان نمیرود و فقط نظاره گران قهاری هستند با درجه بالا از احساسات تغلیظ شده در کارهای خیرکه در جای خودش قابل تقدیر است اما ایراد آنجا بروز می کند که ترشح این نوع احساسات ماهی به دست مخاطب می دهد ولی هدف حامیجو این است که ماهی گیری یاد بدهد و پلی باشد بین هنر و هنرمند که خود در این میان تنها در اندیشه تعالی فرهنگ این خاک درانواع ساحت ها است، بدون هیچ چشم داشت و منفعت مالی. تمام هم وغم حامی جو در این است که به عنوان موسسه خیریه خطاب نشود و غایت آن همه کاره کردن مردم در فرآیند تولید یک اثر است و این ایده را در بین مخاطبین القا کند که به واقع، این خودشان هستند که صاحب اصلی فرهنگ هستند پس انتظار می رود برای مستند و مکتوب شدن فرهنگ شفاهی ایران زمین خود ما کمر همت را محکم تر ببندیم و با یاری از حامی جو و حامی جوها در راستای اعتلای فرهنگ و هنر این خاک کوشا باشیم که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.