خانم مینا کشاورز عزیز، کارگردان مستند «آیا او در این مبارزه پیروز می شود؟» گفتگویی در ارتباط با این مستند با WNN (Women News Network) داشته اند. خانم کشاورز مدتی پیش پروژه ای برای تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز مستندشون در حامی جو تعریف کرده بودن و موفق به جذب سرمایه شده بودن. برای ایشون آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. برای خوندن این گفتگو به WNN سر بزنید. :)