بچه های حامی جو چهارشنبه سوری امسال را کنار دوستان و همراهان همیشگی جشن گرفتند. مراسم چهارشنبه سوری در حامی جو طبق سنّت های قدیم ایران عزیز برگزار شد و خبری از وسایل خطرناکی که این روزها خیلی باب شده نبود.

همه ی عزیزانی که در جشن بودند به یاد خاطرات دوران کودکیشان افتادند که این مراسم به دور از اتفاق های دلسرد کننده امروزی بود و همه اهل محل دور آتش های کوچک جمع می شدند و دست در دست یکدیگر از روی آتش ها می­پریدند، برای ما تعریف کردند که مراسم قاشق زنی انجام می­شده و چه دل های آتشینی که در این روزها حُرم عشق، آنها را داغ تر و داغ تر می کرد.

وما در کناردوستان عزیز حامی جو زردی کل سال را به سرخ و داغی آتش گرم این روزهای سرد آخر سال سپردیم.

از خانم مطلق عزیز و همسرشون برای عکس و حضور گرمشون هم تشکر می کنیم.

چهارشنبه-سوری-حامی-جو-

چهارشنبه-سوری-حامی-جو-شفاجو