هر طرح و ایده از همان اول که هیچ نمود بیرونی ندارد، نیازمند حمایت توسط نیرو و عوامل خارجی است تا رشد کند و به هدف و نتیجه مدنظر صاحبانش برسد. حمایت و پشتیبانی در کل به دو دسته تقسیم می‌شود؛ حمایت مادی که به وسیله‌ی صاحبان سرمایه‌های کلان صورت می‌گیرد و حمایت معنوی که توسط مردم عادی و مشهور و نهاد های عام و خاص انجام و عمدتا به صورت تبلیغات کلامی و رسانه‌ای دیده می‌شود. در کراودفاندینگ یا جمع‌سپاری اما موضوع کمی متفاوت است؛ حامیان هر ایده هم در زمینه‌ی مادی و هم معنوی از طرح حمایت می‌کنند. سرمایه های خرد و کوچک در تعداد زیاد به پروژه تزریق می‌شوند و همزمان با مشارکت در پروژه، حامیان یک جریان عظیم پشتیبانی را در پس آن شکل می‌دهند. 

 

ویژگی های جمع سپاری یا کراودفاندینگ

حمایت جمعی از ایده ها یک ویژگی اصلی دارد که آن را از انواع دیگر پشتیبانی متمایز می‌سازد و آن همراهی مردم با ایده است. تصور کنید طرحی وجود دارد که تعداد زیادی از افراد جامعه به آن علاقه دارند و می‌خواهند انجام گیرد. همین افراد اقداماتی در راستای اجرایی شدن آن انجام می‌دهند، هر کدام در حد میل و توانشان مقداری از نیاز مالی آن را برطرف می‌سازند، از ویژگی‌ها و توانایی‌های فردیشان استفاده می‌کنند تا طرح پیش رود و در پایان خود را در سود یا ضرر آن شریک می‌دانند. در واقع به جای تمام توان یک نفر، مقدار کمی از نیروی چندین نفر مورد استفاده قرار می‌گیرد که مجموع این مقادیر کم می‌تواند به سادگی از تمامی انرژی یک نفر بیشتر و حتی چندین برابر آن شود. جالب این است که در اکثر موارد، حمایت جمعی در مقایسه با سرمایه‌گذاری فردی نتیجه‌ی بسیار بهتر و مفیدتری داشته است.

هر فرهنگ هنگامی رواج می یابد که مردم آن را بپذیرند و انجامش دهند. فرهنگ حمایت جمعی به معنی همراهی و همدلی مردم جامعه با هر رویداد و اتفاق خوبی ست که از دل همین مردم و جامعه برخاسته و نیاز به کمک و پشتیبانی برای رشد و رسیدن به هدفش دارد.

محمد حسین شکری 

 

به-تلگرام-حامی-جو-بپیوندید