پریروز سرمون حسابی شلوغ بود. یکی از جلساتی که داشتیم با آقای سجاد علوی بود که کار کارگردانی انجام میدن و مشغول ساخت فیلم مستند موزیکالی در ارتباط با کودکان کم توان ذهنی در یکی از مدارس اراک هستن. با هم صحبت کردیم و قرار شد جوانب کار رو بسنجن و برای همکاری با حامی جو آماده بشن.

خبر های ما رو دنبال کنید. :)