هفته گذشته آقای محمّد کیان اسماعیلی به حامی جو اومدن و جلسه ای در مورد پروژه ی فیلم کوتاهشون داشتیم. محمّد کیان اسماعیلی در حال حاضر روی تئاتر “دکلره” کار می کنه و بعد از تمام شدن این نمایش کار تولید محتوای پروژه ی “بازی آخر” رو شروع می کنه.