امروز مبینا شیرمحمدی و مهدی پارسای عزیز مهمان حامی جو بودند و درباره پروژه انیمیشنی که می خواهند در حامی جو تعریف کنند، صحبت کردیم.

انیمیشن “فصل سرد” روایت کوتاهی است از کودکان کار، کودکانی که نیازهای ابتدایی شان تبدیل به آرزوهایشان شده است.

منتظر این پروژه باشید.