امروز با آقای محمّدی عزیز، مدیر محترم و مهربان مدرسه البرز جلسه ای داشتیم که تا در مورد مرمّت مدرسه البرز صحبت کنیم. آقای محمّدی به شدت از همکاری انجمن فارغ التحصیلان مدرسه البرز در مرمّت مدرسه استقبال کردند و به تیم حامی جو قول همکاری جهت ساخت مستندی از مدرسه را دادند.

یکشنبه هفته آینده نیز، به همراه آقای دکتر فرخ ملیحی و آقای دکتر زاهد شیخ الاسلام – از دانش آموختگان مدرسه البرز – به دیدار آقای محمّدی خواهیم رفت تا با جزئیات هر چه بیشتر در مورد جذب سرمایه جمعی برای مرمّت مدرسه البرز صحبت کنیم.

منتظر خبرهای بعدی این پروژه بزرگ باشید.

مرمت دبیرستان البرز توسط فارغ التحصیلان البرز