خانم رخشان بنی اعتماد عزیز به جمع حامیان مالی مستند «در جستجوی فریده» در حامی جو پیوستن. همچنین کوروش عطایی به ما خبر داد که خانم بنی اعتماد پذیرفتن که در این پروژه به عنوان مشاور در کنار کارگردانان اثر باشن.

علاوه بر این با خبر شدیم که خانم بنی اعتماد از پروژه «آیا او در این مبارزه پیروز می شود؟» هم حمایت کردن. مینا کشاورز نوشت: «رخشان بنی اعتماد عزیز به حامیان این مستند پیوست. خوشحالم که این جریان همچنان ادامه دارد.»

بسیار خوشحالیم که بزرگان به این جریان می پیوندند :)