از خانم پریسا گرگین عزیز، کارگردان مستند جابجایی یا نابجایی خواستیم به حامی جو بیان تا بتونیم از انتقادات و پیشنهاداتشون استفاده کنیم. لطف کردن و خواسته ما رو اجابت کردن و امروز به اینجا اومدن. در کنارشون لحظات خوبی داشتیم و از صحبت هاشون استفاده کردیم. با انتقادات سازنده و پیشنهادات خوبشون بهمون کمک کردن و کلی هم بهمون روحیه دادن.

امیدوارم پروژه مستندشون خوب پیش بره و حسابی موفق بشه. :)