حامی جو در شبکه های اجتماعی

kartaj: پروژه ها

ساخت پنج فیلم کوتاه..هنرجوی کارگردانی استاد مسعود کیمیایی..کارشناسی سینما
چهار فیلم کوتاه داستانی با سرمایه شخصی ساخته شده و انجمن سینمای به عنوان مجری طرح مشارکت داشته است.
تمام هزینه این فیلم هزینه ذکر شده می باشد و بخشی از هزینه به صورت شخصی تامین خواهد شد.

Web Analytics