حمایت, در تنگناهای اقتصادی موجود شاید لفظ غریبی باشد. شاید رنگ ببازد و یا شاید معنایش به کمک کردن تغییر پیدا کند. کمک کردن, واژه ای که برای یک هنرمند گران تمام می شود. واژه ای زمخت با درون مایه فقر. فقیر, واژه ای که شاید یک هنرمند را به محبوس کردن هنرش برای سالیان سال وادار کند و ترس از این واژه آنقدر عمیق است که هنرمند برای اثبات اینکه محتاج نیست, دست به سقط جنین هنر و ذوق خود میزند که نکند به لفظ مقدّس هنرمند خدشه ای وارد شود.

حمایت-از-هنر-و-هنرمند-۲

می بینید حمایت رنگ باخته این روزها چه به روز نخبگان هنری ما زده است. هنرمند را برای ما اینطور تعریف کرده اند ” هنرمند کسی است که هنرش ثروت اوست “. ولی نگفته اند که اگر این هنرمند، ثروتی برای عرضه هنرش نداشته باشد, گرفتار همان واژه زمخت فقر می شود . در مواجهه با این مشکلات و الفاظ باید دست به کار شد ,شاید باید اینطور برایمان می شکافتند, هنرمند کسی است که هنرش ترسیم مشکلات, زیبایی ها, غم ها و شادی های روزگار توست .

حمایت-از-هنر-و-هنرمند-۳

هنرمند وظیفه اش بیدار کردن من و تو نسبت به چشم پوشیمان روی ناهنجاری های اطراف است. هنرمند بلندگوی بیدار باش ماست. من و تو در قبال این هنرمند مسئولیم. وظیفه ما حمایت از کسی است که برای ما با زبانی شیوا به بیان زیبایی ها و مشکلات اطراف ما می پردازد.

حمایت-از-هنر-و-هنرمند-۱

فکر میکنم در جامعه امروزی که مشکلات اقتصادی بیداد میکند, اکنون, بهترین موقعیت برای نشان دادن ارادتمان به یک هنرمند است. بیایید برای اینکه به فکر خودمان باشیم, از هنر و هنرمند حمایت کنیم ,چون هنرمند, خالق نیازهای مردم است !

حمید طاهریان – حامی جو