این روزها محمد نورسی و هدیه دلخوش، بنیانگذاران حامی جو، در کنفرانس برلین حاضر شده اند و مشغول صحبت با سرمایه گذاران و معرفی حامی جو به حاضران در کنفرانس هستند.

خبر رسیده که همه چیز عالی پیش میره و حامی جو توجه ها رو به خودش جلب کرده. بچه ها مطمئن هستند که با دست پر برخواهند گشت.

روزهای درخشان تری برای حامی جو در راهند. :)