دیروز با آقای شهنام صفاجو روابط عمومی و مدیر اجرایی جشنواره سینما حقیقت جلسه داشتیم و قرار شد به عنوان میهمان جشنواره در سینما فلسطین غرفه داشته باشیم.

طی حرف هایی که شد می تونم بهتون بگم خبرهای خوبی در راهه.

ما در طبقه دوم سینما فلسطین از ۲۲ تا ۲۸ اذر منتظرتون هستیم.