از همین امروز دست به کار شو. آینده ات رو اون طور که دوست داری ترسیم کن. و برای رسیدن بهش تلاش کن. اجازه نده ترس از شکست، تو رو از چیزهایی که می خوای بهشون برسی دور کنه. به سمت هدفت قدم بردار. اگر زمین خوردی، نا امیدی رو از خودت دور کن. دوباره بلند شو و با قدرت بیشتری تلاش کن، چون هر شکستی مقدّمه ی یه پیروزی بزرگه.

مطمئن باش با اراده ی قوی و باور توانایی هات می تونی به اون تصویری که از آینده ترسیم کردی، برسی.