کوروش عطایی به حامی جو خبر داد: در راستای حمایت از کمپین فیلم «در جستجوی فریده»، بیلی ویچگل (Billy Wychgel) طراح جلوه های بصری و کالریست (Colourist) مطرح سینمای جهان، پذیرفت که کار تصحیح رنگ مستند «در جستجوی فریده» را انجام دهد. گفتنی است که بیلی ویچگل طراحی رنگ فیلم هایی نظیر «ارباب حلقه ها» و «کینگ کونگ» را در کارنامه خود دارد.