مهدی پارسا و مبینا شیر محمدی چند وقت پیش به حامی جو آمدند؛ راجع به کراودفاندینگ، حامی جو و انیمیشنی که می خواهند بسازند با هم صحبت کردیم و قرار شده اولین پروژه ی انیمیشن حامی جو را تعریف کنند. در حال حاضر مشغول ساخت ویدئو ی پروژه شان هستند.

عکس هایی از این پروژه را ببینید.

 

 

مبینا شیرمحمدی مهدی پارسا انیمیشن حامی جو

 

 

مهدی پارسا مبینا شیرمحمدی انیمیشن حامی جو